2 жовт. 2014 р.

Німецька мова. Програма ЗНО 2015

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови у 2015 році

Мої вітання, шановні читачі!
Тим, хто у 2015 році збирається складати тест ЗНО 2015 з німецької мови, розміщую затверджену програму.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
01.10.2014 р. № 1121


ПРОГРАМА
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
З ІНОЗЕМНИХ МОВ

для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти

ВСТУП
Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня.
Пропонована програма зовнішнього незалежного оцінювання створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи).
Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості англійської, німецької, французької, іспанської мови.
Об'єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).
Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.
Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 1500 слів.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов'язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.

УЧАСНИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
У зовнішньому незалежному оцінюванні з іноземної мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності, які бажають вступити до вищих навчальних закладів України, які включили іноземну мову до переліку предметів, необхідних до вступу на відповідний факультет.

МЕТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Мета – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕСТУ
ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу (Див. Специфікація тесту з іноземної мови).

Вимоги щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності
У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння випускника узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.
Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв'язки між частинами тексту.
Випускник читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.
Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.
Форми завдань:
- із вибором правильної відповіді;
- на встановлення відповідності (добір логічних пар);
- на заповнення пропусків у тексті;
- знаходження аргументів та висновків;
- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

Типи текстів
 • Статті із періодичних видань;
 • листи (особисті, ділові тощо);
 • оголошення, реклама;
 • розклади (уроків, руху поїздів тощо);
 • меню, кулінарні рецепти;
 • програми (телевізійні, радіо тощо);
 • особисті нотатки, повідомлення;
 • уривки художніх творів.

Випускники повинні вміти:
 • виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);
 • знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);
 • виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;
 • розрізняти фактографічну інформацію і враження;
 • надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою;
 • сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;
 • розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;
 • розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами.

ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися.

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом
У тестах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу випускників середніх шкіл. Випускник вміє аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.

Форми завдань
 • із вибором однієї правильної відповіді:
Завдання полягає у тому, щоб випускник вибрав одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей.
 • заповнення пропусків у тексті:
Завдання полягає в тому, щоб випускник заповнив пропуски в тексті, використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.

Забезпечення
Автентичні тексти невеликі за обсягом.
Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.

Випускники повинні вміти:
 • ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування.

У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння випускників перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).
Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.

ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Вимоги щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої діяльності
У тесті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених комунікативних завдань.
Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).
Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.
Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.
Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України.
Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Форма завдання
Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від випускників вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо).

Випускники повинні вміти:
 • писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет;
 • написати статтю, щоб передати/переказати перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів;
 • передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу;
 • висловити свою точку зору та аргументувати її.
Від випускників вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки.
Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ
ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

І. Особистісна сфера
 • Повсякденне життя і його проблеми
 • Сім'я. Родинні стосунки.
 • Характер людини.
 • Режим дня.
 • Здоровий спосіб життя.
 • Дружба, любов
 • Стосунки з однолітками, в колективі.
 • Світ захоплень.
 • Дозвілля, відпочинок.
 • Особистісні пріоритети.
 • Плани на майбутнє, вибір професії.
ІІ. Публічна сфера.
 • Навколишнє середовище.
 • Життя в країні, мова якої вивчається.
 • Подорожі, екскурсії.
 • Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.
 • Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 • Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 • Засоби масової інформації.
 • Молодь і сучасний світ.
 • Людина і довкілля.
 • Одяг.
 • Покупки.
 • Харчування.
 • Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.
 • Україна у світовій спільноті.
 • Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 • Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 • Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.
 • Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.
 • Музеї, виставки.
 • Кіно, телебачення.
 • Обов’язки та права людини.
 • Міжнародні організації, міжнародний рух.
ІІІ. Освітня сфера.
 • Освіта, навчання, виховання.
 • Шкільне життя.
 • Улюблені навчальні предмети.
 • Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 • Іноземні мови у житті людини.

НІМЕЦЬКА МОВА


ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ
МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

МОРФОЛОГІЯ

АРТИКЛЬ: Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль

ІМЕННИК: Рід іменників. Однинa і множина іменників. Сильна, слабка, жіноча відміна іменників

ПРИКМЕТНИК: Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. Ступені порівняння прикметників

ПРИСЛІВНИК: Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, займенникові прислівники. Ступені порівняння прислівників

ЗАЙМЕННИКИ: Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені займенники. Взаємний, безособовий займенник

ЧИСЛІВНИК: Кількісні і порядкові числівники

ПРИЙМЕННИК: Прийменники, що керують родовим відмінком. Прийменники, що керують давальним відмінком. Прийменники, що керують знахідним відмінком. Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінком

ДІЄСЛОВО: Сильні, слабкі, неправильні дієслова. Модальні дієслова. Зворотні дієслова.
Утворення і вживання часових форм дієслів: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I.
Пасивний стан дієслова: Präsens Passiv, Präteritum Passiv.
Наказовий спосіб дієслів.
Неозначена форма (Infinitiv) з часткою zu і без неї. Інфінітивні звороти um ... zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu.
Дієприкметники: Partizip I, Partizip IІ

СИНТАКСИС

РЕЧЕННЯ: Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. Прямий і зворотний порядок слів.
Складносурядне речення зі сполучниками сурядності, які не впливають на порядок слів: und, aber, oder, denn, sondern, та сполучниками і сполучниками-прислівниками, які можуть впливати на порядок слів: darum, trotzdem, dann, deshalb.
Складнопідрядне речення: Означальні підрядні речення (Attributsätze). З’ясувальні підрядні речення (Objektsätze). Підрядні часу (Temporalsätze). Підрядні причини (Kausalsätze). Підрядні мети (Finalsätze). Підрядні місця (Lokalsätze). Умовні підрядні речення (Konditionalsätze)

ЛЕКСИКА
Beantworte die Fragen auf Deutsch!
Beschreib…!
Bringe…(z.B. die Bilder)…in die richtige Reihenfolge!
Ergänze die Satze!
Frag…!
Fülle die Lücken aus!
Fülle die Tabelle aus!
Gib Grunde warum…
Gib zwei Beispiele
Hör gut zu!
Ist das positiv, negativ oder positiv und negativ?
Lies den Brief!
Lies die Satze!
Lies den Text!
Mach eine Liste!
Sag…!
Schreib A, B, C oder D!
Schreib die richtige Nummer!
Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen!
Schreib den richtigen Namen!
Schreib den/einen Artikel auf Deutsch!
Schreib den/einen Brief auf Deutsch!
Schreib die/eine E-Mail auf Deutsch!
Schreib die richtigen Buchstaben in die Kästchen!
Schreib die richtige Antwort!
Schreib eine Liste!
Schreib eine Postkarte!
Schreib einen Satz!
Schreib R (richtig), F (falsch) oder NT (nicht im Text)!
Schreib zwei Dinge!
Unterstreiche die richtige Antwort!
Wähle das passende Bild!
Wähle den passenden Satz!
Wähle die richtige Antwort!
Was ist richtig?
Was passt zusammen?
Welche Sätze sind richtig?
Wer…?

Allgemeine Begriffe
1. Existenz

(a) existieren, nicht existieren

geben
es gibt (nicht)
leben
nicht
nicht mehr
nie
nichts
niemand
sein
sterben
werden

(b) Präsenz, Abwesenheit

allein
brauchen
dort
hier
ja

an
auf
auf der anderen Seite
aus
auβen
auβer
bei
bis
da
dort
drüben
durch
entlang
für
gegen
gegenüber
hier
hinter
in
innen
liegen
mit
mitten
nach
neben
Norden der
oben
ohne
Osten der
über
überall
um
unten
unter
seit
Süden der
von
vor
Westen der
wohnen
zu
zwischen

(b) Entfernung

in der Nähe
Kilometer der
Meter der
nächste
neben
überall
unterwegs
jetzt
mit
nein
nicht da sein
noch
ohne
zusammen

(c) brauchbar, nicht brauchubar

alles
brauchen
dürfen
erlaubt
Gelegenheit die
genug haben
(nicht) haben
möglich
sonst
unmöglich
verboten
vielleicht
wollen

weit von
wie weit ist es?

(c) Bewegung

abfahren
ankommen
drehen
Fahrt die
fahren
fallen
fliegen
gehen
her
hin
hinausgehen
hineingehen
kommen
laufen
Reise die
steigen
überqueren
verlassen
zurück
zurückfahren
zurückgehen

(d) Richtung

direkt
geradeaus
links
rechts
+ 2(a)

(e) Beginn

von
aus welcher Richtung?
wovon

(f) Bewegung mit Person oder Ding

anziehen
begleiten
einen Ausflug machen
fahren
folgen
mitbringen
mitnehmen
nehmen + Transport
(d) häufig, nicht häufig

bestimmt
bitte
gar nicht
geschehen
ja
können
nein
nicht
stattfinden
vielleicht
wahrscheinlich
(nicht) wieder
zufällig

(e) demonstrativ

anders
dieser
jener

2. Raum
(a) Lage, Position, Standort

(g) Ort

Berg der
Dorf das
Gebiet das
Gegend die
Küste die
Land das
Landschaft die
See der
See die
Stadt die
Stadtmitte die
Vorort der
Zentrum das
zu Hause

(h) Maße

breit
dick
dünn
eng
flach
groß
hoch
klein
kurz
lang
schmal
weit
Zentimeter der

3. Zeit

(a) Kalender

Monate:

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Tage:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonnabend
Sonntag

Jahreszeiten:

Frühling der
Sommer der
Herbst der
Winter der
Feiertag der
Ferien die
Jahr das
Jahreszeit die
Monat der
Neujahr das
Ostern
Tag der
um
Urlaub der
Weihnachten
Woche die
Wochenende das

(b) Uhrzeiten

Zahlen 1-60
ab
früh
halb
Minute die
Mittag der
Mitternacht die
nach
spät
später
Stunde die
um wie viel Uhr
ungefähr
Viertel
vor

(c) Zeitpunkt

Abend der
am nächsten / folgenden Tag Anfang der
Augenblick der
bald
damals
Datum das
Ende das
erst
früh
gestern
gleich
heute
heute Morgen
heutzutage
Moment der
morgen
morgens
Nachmittag der
Nacht die
neulich
sofort
übermorgen
Uhr die
unterwegs
vor
vorgestern
vor kurzem
während
der Wievielte

(d) Zeitdauer

Abend der
dauern
bis
Jahr das
kurz
lang
wie lange?
Morgen der
Nachmittag der
seit
Sekunde die
Vormittag der
Woche die
Wochenende das
Zeit die

(e) Häufigkeit

ab und zu
erst
gewöhnlich
immer
jeden Tag
-mal
manchmal
montags etc.
nächst
nie
nochmal
noch einmal
normalerweise
nur
oft
täglich
wie bitte
wie oft
wieder
wiederholen

(f) Reihenfolge

damals
danach
dann
dritte
endlich
erste
erstens
letzte
mal
Mal das
nach
nachher
seit
später
und
zweite

(g) Unvermeidlichkeit

am Montag etc
bald
bis bald
bis morgen
noch nicht
plötzlich
sofort
vor kurzer Zeit
ziemlich
zu spät

(h) Schnelligkeit

langsam
plötzlich
schnell

(i) Gleichzeitigkeit

gerade
gleich
jetzt
nun
schon
sofort
während
zur gleichen Zeit

(j) Beginn, Dauer und Ende

Anfang der
anfangen
beenden
Beginn der
beginnen
Ende das
endlich
nicht mehr
schließen
sich verabschieden
zu Ende
zumachen
zurück

(k) Veränderlichkeit und Unveränderlichkeit

bleiben
immer noch
wechseln
werden

4. Eigenschaft und
Charakteristik

(a) Ausmaß

dick
dünn
groß
Größe die
Kilo das
Kilometer der
klein
messen
Meter der
schlank
wie?
wie viel?
+ 2h

(b) Alter

alt
Alter das
älter
ehemalig
Erwachsene der
früher
geboren am….
Jahr das
jung
Junge der
jünger
Kind das
lebendig
modern
neu

(c) Äußere

aussehen
erscheinen
fest
frisch
genau
hart
hässlich
hübsch
leer
nett
ordentlich
sauber
schmutzig
schön
schwer
stark
streng
trocken

(d) Quantität

all
alles
beide
bisschen
Dose die
ein / eine / ein
ein bisschen
einige
ein paar
einzeln
etwas
fast
Flasche die
genug
Glas das
Gramm das
jeder
Karton der
Kilo das
Liter der
mehr
mehrere
Menge eine
mindestens
nicht mehr
nichts
noch
nur
Paket das
Pfund das
pro
Schachtel die
Scheibe die
sehr
selten
Stück das
Tüte die
viel
viele
voll
welcher…..
wenig
zu viel

(e) Formen

Kreis der
Quadrat das

(f) Temperatur

heiß
Grad der
kalt
Klima das
kühl
Temperatur die
warm

g) Eigenschaften

amüsant
angenehm
ausgezeichnet
ausreichend
bequem
berühmt
besser
am besten
einfach
fantastisch
freundlich
frisch
froh
furchtbar
gefährlich
gut
herrlich
hervorragend
Klasse
klug
komisch
kompliziert
leicht
lustig
nett
nützlich
praktisch
prima
schlecht
schlimm
schrecklich
schwach
schwierig
Spaß
Spitze
toll
total
typisch
wichtig
witzig
wunderbar

(h) Zugang

aufmachen
fertig
frei
geschlossen
offen
schlieβen
verboten

(i) Wert

Angebot das
arm
ausverkauft
gut / schlecht bezahlen
billig
Cent der
Euro der
Geld das
Lohn der
nichts
Pfund das
Preis der
preiswert
reich
Stück das
Taschengeld das
teuer
wert
(j) Korrektheit

falsch
Fehler der
genau
gerecht
korrigieren
in Ordnung
möglich
nötig
notwendig
O.K.
perfekt
Pflicht die
richtig
schlecht
schlimm
unbedingt
ungerecht

(k) Volk

Nationalitäten:

amerikanisch
Amerikaner der
belgisch
Belgier der
britisch
Brite der
deutsch
Deutsche der
englisch
Engländer der
französisch
Franzose der
griechisch
Grieche der
holländisch
Holländer der
italienisch
Italiener der
österreichisch
Österreicher der
schweizerisch
Schweizer der
spanisch
Land das

Länder und Kontinente:

Afrika
Amerika
Ausland das
Belgien
Deutschland
England
EU die
Europa
Frankreich
Griechenland
Holland
Italien
Österreich
Schweiz die
Spanien
Turkei die
USA die

Geographische Objekte:

Bonn
Kanal der
Köln
Mittelmeer das
München
Nordsee die
Ostsee die
Rhein der
Salzburg
Wien

(l) Möglichkeiten

helfen
können
leicht
natürlich
Problem das
schwer
Schwierigkeit die
versuchen

(m) Interesse

abhängig
am liebsten
beschäftigt
besonders
bitte
dumm
einverstanden
enorm
Erfolg haben
es geht
sich freuen
sich fühlen
gern
gern geschehen
gewaltig
gute Idee
hassen
heftig
interessant
Interesse das
sich interessieren für
langweilig
lebendig
lebhaft
Leidenschaft die
lieber
Lieblings......
mit Freude
mögen
stimmt
super

(n) Emotionen

Angst haben
böse
einsam
entschuldigen
erfolgreich
freuen
gern haben
glücklich
Gott!
hassen
Lust haben
Quatsch
Schade
schaden
sich schämen
traurig
vorziehen
zufrieden

(o) Kraft

arm
sich besser fühlen
ganz ordentlich
gesund
Gesundheit die
krank

müde
nutzlos
reich
schwach
stark

(p) Stoff

Baumwolle die
Glas das
Holz das
Leder das
Papier das
Plastik die
Wolle die

(q) Geschmack und Geruch

Geschmack der
lecker
gut / schlecht riechen
Salz das
schmecken
scharf
süß
Zucker der

(r) Farben

blau
blond
braun
bunt
dunkel
Farbe die
gelb
grau
grün
hell
lila
orange
rosa
rot
schwarz
weiß
welche Farbe

(s) Persönliche Charakteristiken

aktiv
auf die Nerven gehen
blöd
doof
dumm
faul
fleißig
freundlich
geduldig
gemein
glücklich
hilfsbereit
höflich
intelligent
klug
komisch
laut
lebendig
leise
lieb
lustig
müde
nett
optimistisch
Persönlichkeit die
pessimistisch
sportlich
streng
sympathisch
unfreundlich
ungeduldig
unglücklich
unhöflich
unsympathisch
unzufrieden

(t) Hörbarkeit

hören
Lärm der
laut
ruhig
still
Stille die
wiederholen
zuhören

(u) Umgangsformen, Benehmen

am besten
besser
sicher
überhaupt
vor allem
wichtig
wirklich
+ 4d

5. Intellektuelle Begriffe

(a) Empfindungen

sich ansehen
hören
Durst haben
Hunger haben
noch einmal sehen
sehen

(b) Kommunikation

anrufen
Antwort die
antworten
Brief der
danke
sich entschuldigen
Entschuldigung die
erzählen
Frage die
fragen
heißen
lachen
sagen
schreiben
Sprache die
sprechen
Stimme die
verstehen
Wort das
zeigen

(c) Ausdruck

danken
gefallen
hoffen
leider
wissen
wollen
sich wünschen

(d) Ansichten

denken
sich entscheiden
sich erinnern
Erinnerung die
finden
glauben
Idee die
meiner Meinung nach
meinen
Meinung die
vergessen
Wahl die
wählen

6. Beziehungen

(a) Logisches

aber
also
auch
das heißt
einschließlich
nicht mehr
nie
während
warum
wegen
weil
wenn
wie
wo

(b) Tätigkeiten

arbeiten
aufstehen
aufwachen
bekommen
benützen
bereiten
besuchen
bezahlen
einladen
essen
fahren
fehlen
finden
geben
gehen
ins Bett gehen
gewinnen
holen
kaufen
kriegen
lernen
lesen
machen
nehmen
passieren
rauchen
reisen
reservieren
schicken
schlafen
schwimmen
sitzen
spazieren gehen
spielen
stecken
stehen bleiben
suchen
tanzen
tragen
treffen
trinken
tun
unterschreiben
Zeit verbringen
vergleichen
verkaufen
verlieren
vorbereiten
sich waschen
ziehen

(c) Fragewörter

bitte
wann
warum
was
was für …
welcher …
wer
wie
wie bitte
wie viel
wie viele
wieso
wo
woher
wohin

(d) Indefinites

aber
Art die
besonders
doch
es gibt
etwa
etwas
irgend
jemand
Leute die
man
nichts
niemand
null
oder
sehr
selbst
so
sogar
Sorte die
und
ungefähr
wirklich
ziemlich

(e) Auf die Zukunft verweisend

für
gehen + Infinitiv
hoffen
hoffentlich
ich möchte + Infinitiv
in der Zukunft
nächste …
wollen
+ 3c Allgemeine Begriffe

(f) Auf Präsens verweisend

Präsens
+ 3c Allgemeine Begriffe

(g) Auf die Vergangenheit verweisend

es gab
schon
seit
in der Vergangenheit
es war

+ Zeitformen der Vergangenheit

+ 3c Allgemeine Begriffe

(h) Besitz

eigen
+ Possesivpronomen
(i) Ähnlichkeit und Unterschied

also
anders
auch
dass
fast
für/gegen sein
ganz
Gegenteil das
mehr als
Nachteil der
Unterschied der
Vorteil der
wenn nicht

7. Abkürzungen

usw.
z.B.

Zahlen
1-1000 + Million

Letters of the alphabet

Pronomen: sieh Grammatik


Lexik nach den Themen

THEMA 1 MEINE WELT
1A Ich, meine Familie und Freunde
Alter das
Angestellte der
Arbeit die
arbeiten
arbeitslos
Briefträger der
Brille die
Bruder der
Büro das
Cousin der
Dame die
danke
danken
Direktor der
Einladung die
Einzelkind das
Eltern die
Erwachsene der
Fahrer der
Familie die
Familienangehörige der
Familienname der
Fleisch das
Fleischer der
Frau die
Fräulein das
Freund der
Freundschaft die
Gast der
Gastfreundschaft die
geboren
Geburt die
Geburtstag der
geschieden
Geschwister die
getrennt
Glück das
glücklich
Großeltern die
Großmutter die
Großvater der
Guten Abend
Guten Tag
Haar das
Hallo
Hamster der
Hausfrau die
Hausnummer die
Haustier das
Herr der
Hund der
Jahr das
Junge der
Kaninchen das
Kassierer der
Katze die
Kaufmann der
Kellner der
Arzt der
auf Wiederhoren
Auf Wiedersehen
Auge das
aussehen
Baby das
Bäcker der
kennen
Kind das
Krankenpfleger der
Krankenschwester die
Kusine die
ledig
Lehrer der
Mädchen das
Mann der
Maus die
Mechaniker der
Meerschweinchen das
Metzger der
Mutter die
Mutti
Nacht die
Name der
Nase die
Oma die
Omi die
Onkel der
Opa der
Opi der
Pferd das
Polizist der
Schnurrbart der
Schwager der
Schwester die
Sekretärin die
(sich) setzen
Sohn der
Staatsangehörigkeit die
Stadt die
Straße die
Streit der
streiten
Tante die
Tochter die
Tier das
Tschüs
Vater der
Vati
verheiratet
Verkäufer der
Vetter der
Vogel der
Vorname der
vorstellen
Wellensittich der
wie geht’s
willkommen
wohnen
Wohnort der
Bart der
Bauer der
Beruf der
bestimmt
besuchen
bleiben
Brieffreund der
Zahnarzt der
Zwilling der

1B Interessen und Hobbys

angeln
ausgehen
Badminton das
Basketball der
Besuch der
besuchen
Briefmarke die
Buch das
CD-Spieler der
Computer der
Disko die
Fan der
fernsehen
Film der
Fitnesszentrum das
Foto das
Fotoapparat der
fotografieren
Freibad das
Freizeit die
Freund der
Fußball der
gewinnen
Gruppe die
Gymnastik die
Hobby das
Hockey das
Instrument das
Jugendklub der
Karte die
Kassette die
Kino das
Klavier das
Konzert das
lesen
Mannschaft die
Mitglied das
mitkommen
Musik die
Park der
programmieren
Rad fahren
reiten
Rollschuh der
sammeln
Schlittschuh laufen
schwimmen
Schwimmbad das
segeln
Ski fahren
spazieren gehen
spielen
Spiel das
Spielplatz der
Sport der
Stadion das
Stadt die
tanzen
Tennis das
Theater das
Tischtennis das
trainieren
treffen
treiben
üben
Verein der
Videospiel das
Volleyball der
Walkman der
Wettbewerb der
Wochenende das
Zeitschrift die

1C Haus und Umugebug

Adresse die
Aussicht die
Auto das
Autobahn die
Bad das
Badezimmer das
Bahnhof der
Balkon der
Baum der
Berg der
Bett das
Blitz der
blitzen
Blume die
Brücke die
Burg die
Bus der
Denkmal das
Dom der
Donner der
donnern
Dorf das
Dusche die
Ecke die
Einfamilienhaus das
Einwohner der
Erdgeschoss das
Esszimmer das
Fachhochschule die
Fahrkarte die
Fahrrad das
Fahrschein der
Fahrt die
Feld das
Fenster das
Fernseher der
Flur der
Fluss der
frieren
Frost der
zu Fuß
Fußgängerzone die
Garage die
Garten der
Gebäude das
Gegend die
Geschäft das
Geschirrspülmaschine die
geschlossen
Gewitter das
Grundschule die
Hafen der
Haltestelle die
Handy das
Hauptbahnhof der
Hauptstraße die
Haus das
Herd der
historisch
Industrie die
Keller der
Kellner der
Kindergarten der
Kirche die
Kleiderschrank der
Krankenhaus das
Kreuzung die
Küche die
Kuh die
Kühlschrank der
Küste die
Laden der
Lampe die
Landschaft die
Luft die
Markt der
Marktplatz der
Meer das
Mikrowelle die
Möbel das
Motorrad das
Museum das
Nachbar der
nass
Nebel der
neblig
Park der
parken
Parkplatz der
Pflanze die
Platz der
Poster der/das
Postleitzahl die
Rad das
Radio das
Rasen der
Rathaus das
Regen der
regnen
Reihenhaus das
Reise die
S-Bahn die
Schaf das
Schauer der
Schlafzimmer das
Schloss das
Schnee der
schneien
Schule die
sehenswert
Sehenswürdigkeit die
Sessel der
Sofa das
Sonne die
sonnig
Spiegel der
Spülmaschine die
Stadtmitte die
Stadtplan der
Stadtrand der
Stereoanlage die
Strand der
Straßenbahn die
Stuhl der
Sturm der
stürmisch
Supermarkt der
teilen
Telefon das
Teppich der
Tisch der
Toilette die
Treppe die
Tür die
U-Bahn die
umsteigen
Verkehr der
Vorhang der
Vorort der
Wagen der
Wand die
Waschmaschine die
Wecker der
Wetter das
Wind der
windig
wohnen
Wohnung die
Wohnzimmer das
wolkig
Zimmer das
Zoo der
Zug der

1D Alltag

Abendessen das
aufstehen
aufwachen
Braten der
Butterbrot das
duschen
einkaufen
essen
Fleisch das
Freizeit die
Fruchtsaft der
Frühstück das
frühstücken
Hausaufgabe die
Kantine die
Kleidung die
kochen
klingeln
Kuchen der
Mahlzeit die
Milch die
Mittagessen das
Mittagszeit die
müssen
Obst das
Pommes frites die
putzen
schlafen
sollen
Suppe die
Tee der
Toast der
trinken
Uniform die
verlassen
sich waschen
Wasser das
Wecker der

1E Schule und Zukunftspläne

Abitur das
aufmachen
Aula die
Austausch der
Band die
beschreiben
Bibliothek die
Biologie die
Bleistift der
Buch das
Chemie die
Chor der
Deutsch
Disziplin die
Drama das
Englisch
Erdkunde die
Fach das
Fenster das
Ferien die
fertig sein
eine Frage stellen
Französisch
Füller der
Gesamtschule die
Geschichte die
Gymnasium das
Hausaufgabe die
Heft das
Hof der
Informatik die
Kassettenrekorder der
Klassenfahrt die
Klassenzimmer das
Klub der
kopieren
Kugelschreiber der
Kuli der
Kunst die
Labor das
lernen
lesen
Lineal das
Mappe die
Mathe(matik) die
Mittagspause die
Note die
Orchester das
Ordner der
Papier das
Partner der
Pause die
Pflichtfach das
Physik die
Plan der
Projekt das
Prüfung die
(Radier)gummi der
Realschule die
Religion die
Resultat das
schreiben
Schularbeiten die
Schuldirektor der
Schule die
Schüler der
Seite die
Semester das
singen
sitzenbleiben
Spanisch
Sprechstunde die
Sport der
Sportzentrum das
Student der
studieren
Studium das
Stunde die
Stundenplan der
Tafel die
Technologie die
Test der
Turnen das
Turnhalle die
Umfrage die
Unterricht der
vorsichtig sein
Werken das
Wörterbuch das
zeichnen
Zeichnen das
zuhören
Zukunft die
zumachen
THEMA 2 FREIZEIT UND REISE
2A Reise, Transport und
den Weg finden
abfahren
Abfahrt die
Ampel die
ankommen
Auskunft die
aussteigen
Autobahn die
Bahnsteig der
Bushaltestelle die
direkt
D-Zug der
Ecke die
Eilzug der
einfach
Einfahrt die
einsteigen
Einstieg der
entschuldigen
Fahrkarte die
Fahrkartenschalter der
Fahrplan der
Fahrschein der
Fahrt die
Flug der
Flughafen der
Flugzeug das
Gepäck das
Gepäckaufbewahrung die
Gleis das
Haltestelle die
Hauptstraße die
hin und zurück
Imbissstube die
Inter-City-Zug der
Klasse die
Krankenhaus das
Kreuzung die
Landkarte die
Linie die
Nahverkehrszug der
parken
Personenzug der
rauchen
Reise die
Reisebus der
Reisende der
Reisepass der
Reiseziel das
Reservierung die
Richtung die
Schaffner der
S-Bahn die
Seite die
Stadtplan der
Tankstelle die
U-Bahn die
umsteigen
Zug der
zurückkommen
Zuschlag der
+ 1C

2B Tourismus

Alpen die
Ausflug der
Auskunft die
Blitz der
blitzen
Boot das
Broschüre die
Camping das
Donner der
donnern
frieren
Fremde der
freundlich
Frost der
Gewitter das
Information die
Informationsbüro das
Köln
Liste die
München
nass
Nebel der
neblig
Nordsee die
Ostsee die
Prospekt der
Regen der
regnen
Reisebüro das
Rhein der
Rundfahrt die
Schauer der
Schiff das
Schnee der
schneien
See der
See die
sehenswert
Sehenswürdigkeit die
Sonne die
sonnig
Stadtbummel der
Stadtrundfahrt die
Sturm der
stürmisch
Tourist der
Touristeninformation die
trocken
Urlaub der
Wetter das
Wetterbericht der
Wettervorhersage die
Wien
Wind der
windig
wolkig

2C Wohnen

Anfang der
Bad das
Badetuch das
Balkon der
Bauernhaus das
Campingplatz der
Doppelzimmer das
Dusche die
Einzelzimmer das
Empfang der
Fahrstuhl der
Flur der
frei
Gang der
Gasthaus das
Handtuch das
Hotel das
Jugendherberge die
Lift der
Person die
Rechnung die
reservieren
Reservierung die
Restaurant das
Seife die
Speisesaal der
übernachten
Übernachtung die
WC das
Wohnwagen der
Zahnbürste die
Zahnpasta die
Zelt das
Zimmer das

2D Freizeitaktivitäten

Apfelsaft der
Badehose die
Ball der
Bar die
Becher der
Bedienung die
bestellen
bezahlen
Bier das
Bratwurst die
Brot das
Brötchen das
Butter die
Cafe das
Cola die/das
Currywurst die
Durst der
durstig
Ei das
Eis das
Erdbeere die
Essig der
Fisch der
Fräulein das
Gabel die
Getränk das
Glas das
Hähnchen das
Hauptspeise die
Herr Ober
Hunger der
hungrig
Imbiss der
Jog(h)urt der/das
Kaffee der
Kartoffel die
Kasse die
Kirsche die
Kuchen der
Limonade die
Löffel der
Menü das
Messer das
Milch die
Mineralwasser das
Nachtisch der
Orangensaft der
Pfeffer der
Pommes die
Pommes frites die
Portion die
probieren
reichen
Reis der
Rundfahrt die
Saft der
Sahne die
Salat der
Salz das
Schokolade die
schwimmen
Segelboot das
segeln
Selbstbedienung die
Senf der
servieren
Serviette die
sich sonnen
Ski fahren
Sonnenbrille die
Sonnencreme die
Souvenir das
spazieren gehen
Speisekarte die
Spiegelei das
stimmen
Suppe die
Tagesmenü das
Tasse die
Tee der
Teller der
Torte die
Tour die
Volleyball der
Vorspeise die
wandern
Wein der
Wiener Schnitzel das
Wintersport der
Wurst die
Würstchen das
zahlen
Zucker der
+ 3B

2E Service

Achtung
anrufen
Apotheke die
auflegen
aufpassen
Auge das
Arm der
Bank die
Bargeld das
Bauch der
Bein das
Boot das
Brief der
Briefkasten der
Briefmarke die
Brieftasche die
drucken
sich erkälten
Fieber das
Finger der
sich fühlen
Fuß der
Fundbüro das
Gefahr die
gefährlich
Geld das
Geldwechsel der
geöffnet
geschlossen
gesund
Grippe die
Hals der
Hand die
heben
helfen
Hilfe die
Hörer der
Knie das
Knopf der
Kopf der
Körper der
kostenlos
krank
Krankenwagen der
leihen
los
Magen der
Medikament das
müde
Mund der
Münze die
Nase die
Notruf der
Öffnungszeit die
Ohr das
Paket das
Polizei die
Post die
Postkarte die
Postleitzahl die
Regenschirm der
Rettung die
Rücken der
Schachtel die
schicken
Schmerzen die

Schnupfen der
Sirup der
Sparkasse die
Tablette die
Tasche die
telefonieren
Telefonkarte die
Telefonnummer die
Telefonzelle die
unterschreiben

Unterschrift die
verbinden
verletzt
Vorsicht
Vorwahlnummer die
wählen
wechseln
Wechselstube die
wehtun
Zahn der

THEMA 3 ARBEIT UND LEBENSWEISE
3A Familienleben

abspülen
abtrocknen
aufpassen
aufräumen
bügeln
decken
einkaufen
Fasching der
feiern
Fest das
Gartenarbeit die
Geschirr das
Haushalt der
Karneval der
Mülltonne die
Neujahr
Ostern
putzen
Seife die
Staub saugen
Weihnachten
Zahnbürste die
Zahnpasta die
see 1A,1B,1D

3B Gesunde Lebensweise

Ananas die
Apfel der
Apfelsaft der
Appetit der
Aprikose die
Banane die
Bier das
Birne die
Blumenkohl der
Bockwurst die
Bratwurst die
Brot das
Brötchen das
Butter die
Cola die/das
Currywurst die
Duft der
Ei das
Eis das
Erbse die
Erdbeere die
Essig der
Fett das
fettig
fit
Fisch der
Gemüse das
Getränk das
Hähnchen das
Hamburger der
Hauptspeise die
Jog(h)urt der/das
Kaffee der
Kartoffel die
Käse der
Kirsche die
Kohl der
Lebensmittel die
Limonade die
Mineralwasser das
mischen
Nachtisch der
Öl das
Omelett das
Orangensaft der
Pfeffer der
Pfirsich der
Pilz der
Pizza die
Portion die
Reis der
Rezept das
Rindfleisch das
Saft der
Sahne die
Salat der
Salz das
Schale die
Schinken der
schneiden
Schokolade die
Schweinefleisch das
Senf der
Spaghetti die
Spezialität die
Spiegelei das
Steak das
Süßigkeit die
Tasse die
Tomate die
ungesund
Vanille die
Vegetarier der
Vitamin das
Wein der
Weintraube die
Wurst die
Würstchen das
Zitrone die
Zucker der
+ 1D

3C Kurztag-Job und
Arbeitserfahrungu

Antwort die
Apparat der
Arbeit die
Beruf der
Büro das
Chef der
erlauben
Fabrik die
Firma die
fotokopieren
Handy das
Hallo
Kunde der
Lehrgang der
liefern
Lohn der
Maschine die
Nachricht die
organisieren
sparen
Stelle die
Taxi das
teilen
Teilzeitjob der
Telefonnummer die
verdienen
verschieden
wissen
Zeitung die
zurückrufen
1A,1B,1C,1D,1E

3D Freizeit

Abenteuerfilm der
annehmen
Anzeige die
Ausflug der
ausgehen
ausverkauft
Ausweis der
bestimmt
Dokumentarfilm der
einladen
Einladung die
Eintritt der
Film der
Freizeitpark der
Grund der
Horrorfilm der
Informationsbüro das
Karte die
klassisch
Konzert das
Krimi der
Liebesfilm der
Lied das
Liste die
Nachrichten die
Pop
Programm das
Prospekt der
Sänger der
Schauspieler der
Sciencefiction die
Sciencefictionfilm der
Segelboot das
Sendung die
Serie die
sicherlich
Sitz der
Sportplatz der
Sportzentrum das
Tanz der
Theaterstück das
Touristeninformation die
überraschen
Überraschung die
unglücklich
Versammlung die
vorschlagen
Vorstellung die
warten auf
Zettel der
Zirkus der
1A,1B

3E Einkaufen
Abteilung die
anbieten
Angebot das
anprobieren
Apfel der
Apfelsine die
Apotheke die
ausgeben
Badeanzug der
Badehose die
Banane die
Bank die
Bäckerei die
Baumwolle die
bekommen
Birne die
Bluse die
Bonbon das
Briefmarke die
Brieftasche die
Brot das
Brötchen das
Buchhandlung die
Butter die
Chips die
CD die
Dose die
Einkaufszentrum das
Erdgeschoss das
Etage die
Flasche die
Fotoapparat der
Geldbeutel der
Gemüse das
geöffnet
Geschäft das
Geschenk das
geschlossen
gratis
Größe die
Handschuh der
Hemd das
Hilfe die
Hose die
Hut der
Jacke die
Jeans die
Kamera die
Kassette die
Käse der
kaufen
Kaufhaus das
Kaugummi der
Keks der
Kleid das
Kleidung die
Konditorei die
Korb der
kostenlos
Krawatte die
Kreditkarte die
Kunde der
Laden der
Lebensmittelgeschäft das
Leder das
Lift der
Mantel der
Markt der
Metzgerei die
Möbel das
Mode die
Nahrung die
Obst das
offen
öffnen
Öffnungszeit die
Orange die
Paar das
Paket das
Packung die
Päckchen das
Parfüm das
Pfirsich der
Picknick das
Post die
Praline die
Pulli der
Pullover der
Regenschirm der
Ring der
Rock der
Schachtel die
Schal der
Scheck der
Schlafanzug der
Schinken der
schließen
Schmuck der
Schnurrbart der
Schreibwaren die
Schuh der
Shorts die
Socke die
Sonnenbrille die
Sonnencreme die

Souvenir das
sparen
Stock der
Supermarkt der
Süßwarengeschäft das
Tasche die
Taschengeld das
Tomate die
T-Shirt das
Tüte die
Umschlag der
Untergeschoss das
Wolle die
Zeitschrift die
+1C,1D,3B
THEMA 4
DER JUGEDLICHE IN DER GESELLSCHAFT
4A Charakter und persönliche
Beziehungen

dumm
Erlaubnis die
humorlos
klug
kritisieren
Liebe die
Mensch der
Streit der
streiten
Verhältnis das
verstehen
+ 1A, 3D

4B Umgebung

Abfall der
bauen
Erdgeschoss das
Fußgängerzone die
Gas das
Gebäude das
Gefahr die
Gehsteig der
Hauptverkehrszeit die
Lärm der
Lastwagen der
Lebensraum der
Luft die
Nachbar der
öffentlich
öffentlicher Personenverkehr
Problem das
rauchen
Recycling das
Reihenhaus das
Umwelt die
Umweltverschmutzung die
Unterkunft die
Verkehr der
(Verkehrs)stau der
wegwerfen
Welt die
Wohnung die
+ 1C, 1D, 1E, 2A, 2C

4C Ausbildung

Abitur das
altmodisch
Ausbildung die
Berufsausbildung die
Disziplin die
Fachhochschule die
Gesamtschule die
Gewalt die
Graffiti das
Grundschule die
Gymnasium das
Hochschule die
Internat das
Kindergarten der
korrigieren
Lehre die
Lehrling der
Make-up das
Mode die
Pflichtfach das
praktisch
Realschule die
Regel die
Resultat das
schick
Schmuck der
Schutz der
schützen
Sicherheit die
sitzenbleiben
sorgen fur
Student der
studieren
Studium das
tragen
Uniform die
Universität die
unterstützen
Wahlfach das
+ 1D, 1E

4D Karriere und Zukunftspläne

Beruf der
im Freien
Handel der
Lohn der
Tourismus der
Verantwortung die
+1A, 1E, 2B, 3C, 3D, 4C
+ jobs as appropriate

4E Sozialfragen, Rechte
und Pflichte

arbeitslos
bekannt geben
Bild das
sich gewöhnen an
Krankheit die
Krebs der
rauchen
Stellenangebote die

Werbung die
Zigarette die
+ 1A, 1C, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B,
4C, 4D


17.4 Alphabetisches Wörterverzeichnis

A
ab
Abend der
Abendessen das
Abenteuerfilm der
aber
abfahren
Abfahrt die
Abfall der
abgehen
abhängig
Abitur das
abspülen
Abteilung die
abtrocknen
Achtung
Adresse die
Afrika
aktiv
allein
alles
Alpen die
als
also
alt
älter
Alter das
altmodisch
am besten
am liebsten
Amerika
Amerikaner der
amerikanisch
Ampel die
amüsant
an
Ananas die
anbieten
anderer …
Anfang der
anfangen
Angebot das
angeln
angenehm
Angst die
ankommen
Ankunft die
annehmen
anprobieren
anrufen
sich ansehen
Antwort die
antworten
Anzeige die
anziehen
Apfel der
Apfelsaft der
Apfelsine die
Apotheke die
Apparat der
Appetit der
Aprikose die
April
Arbeit die
arbeiten
arbeitslos
arm
Arm der
Art die
Arzt der
auch
auf
Auf Wiederhören
Auf Wiedersehen
aufgeben
aufhalten
aufhören
auflegen
aufmachen
aufpassen
aufpassen
aufräumen
aufstehen
aufwachen
Auge das
Augenblick der
August
Aula die
aus
Ausbildung die
Ausfahrt die
Ausflug der
ausgeben
ausgehen
ausgezeichnet
Ausland das
aussehen
außen
außer
außerdem
Aussicht die
Aussprache die
aussprechen
aussteigen
Austausch der
Ausweis der
Auto das
Autobahn die
B
Baby das
Bäcker der
Bäckerei die
Bad das
Badehose die
Badetuch das
Badezimmer das
Badminton das
Bahnhof der
Bahnsteig der
bald
Ball der
Balkon der
Banane die
Band die
Bank die
Bar die
Bargeld das
Bart der
Basketball der
Bauch der
bauen
Bauer der
Bauernhaus das
Baum der
Baumwolle die
Becher der
bedeuten
Bedienung die
beenden
Beginn der
beginnen
bei
beide
Bein das
bekommen
belgisch
Belgien
Belgier der
benützen
bequem
Berufsausbildung die
bereiten
Berg der
Beruf der
berühmt
beschreiben