6 груд. 2013 р.

Программа ЗНО 2014. География

Утвержденная программа ЗНО 2014 по географии

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Институт информационных технологий и содержания образования МОН Украины разместил на своем сайте приказ, которым утверждается новая программа ЗНО 2014 по географии.

Размещаю у себя в блоге "Учись" для того, чтобы абитуриенты могли ознакомится с ней и лучше подготовиться к сдаче ЗНО 2014 :)


UPD от 26.12. 2013 года

Внимание: опубликована программа ЗНО 2014, в которой могут быть отличия от представленной в этом материале.

Правильная программа ЗНО 2014 по географии находится здесь.

Подробности - в материале "Подарочек под елочку. Изменения в программах ЗНО 2014"


Внимание: Таблица начинается с 5-й темы!!! Почему - я не знаю!
Если внесут изменения - тоже изменю в программе
Додаток № 5
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 03.12.2013 р. № 1689

Географія

програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання


Програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (основна школа) та програми з географії рівня стандарту, академічного рівня для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа). Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в межах діючої програми чинних підручників.

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з географії – оцінити ступінь підготовленості учасників зовнішнього незалежного оцінювання до навчання у вищих навчальних закладах.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з географії:

  • визначити рівень набутих знань і умінь;
  • оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів;
  • перевірити здатність застосовувати географічні знання та набуті уміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ;
  • встановити ступінь сформованості географічних компетенцій, географічної культури.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно стандартного та академічного рівнів. Окремі теми розділу «Загальна географія», а саме «Географічні дослідження» включає розширене питання дослідження території України. Тема «Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями і уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера і клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків і океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем окремих материків слід розглядати в темі «Глобальні проблеми людства» в складі переліку екологічних проблем. Особливої уваги в програмі заслуговує розділ «Загальні положення економічної та соціальної географії» в який винесено всі програмові терміни, поняття економічної і соціальної географії. В наступних розділах «Економічна і соціальна географія України» та «Соціальна і економічна географія світу» головна увага акцентована на просторовому характері розміщення економічних і соціальних явищ та причин і наслідків їх формування і розвитку. По завданнях, що пов’язані з програмовими вимогами до знань номенклатури по всіх розділах географії та у випадках детальнішої конкретизації з окремих питань необхідно звертатись до шкільних програм та діючих підручників. Бажаємо успіхів!

V. Економічна і соціальна географія України
5.1 Населення України
5.1.1
Кількість, розміщення, статева і вікова структури населення
Заселення території України. Кількість, розміщення, статева і вікова структура населення. Територіальні чинники розміщення та густоти населення. Природні й економічні умови, які впливають на основні показники розміщення населення. Природний рух населення. Демографічна ситуація. Міграція населення, її види та причини. Українська діаспора та причини її виникнення
Знати кількість населення в Україні, країни з найбільшою українською діаспорою.
Характеризувати процес заселення території України в минулому, територіальні відмінності.
Аналізувати причини зміни кількості та нерівномірного розміщення населення в різні історичні періоди.
Розраховувати природний приріст, сальдо міграцій
5.1.2
Національний та етнічний склад населення
Національний склад населення. Етнографічні групи. Регіональні відмінності духовної культури населення (мова, релігії, звичаї)
Знати національний склад населення України, етнографічні групи. Основні релігійні громади України
Аналізувати особливості національного складу населення в різних регіонах України, секторні та стовпчикові діаграми національного складу населення.
Визначати на карті розміщення корінних народів та національних меншин.
5.1.3
Система розселення населення
Система розселення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні відмінності, соціальні проблеми
Знати міста-мільйонери та інші найбільші міста.
Розрізняти типи міст за розмірами та за функціями.
Аналізувати особливості розміщення міських агломерацій, сільських поселень їх соціальні проблеми
5.1.4
Трудові ресурси, зайнятість населення
Трудові ресурси. Зайнятість населення у сфері матеріального виробництва та невиробничій сфері. Проблеми зайнятості та її географічні аспекти
Знати: географію трудових ресурсів України.
Аналізувати: забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України, їхній кількісний та якісний склад, структуру зайнятості.
Пояснювати: забезпеченість трудовими ресурсами різних областей України, причини неповного використання трудових ресурсів.
Оцінювати: проблеми зайнятості населення в Україні
5.2 Господарство України
5.2.1
Загальна характеристика господарства, економічний потенціал
Основні риси структури господарства. Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації господарства. Розвиток ринкової інфраструктури в Україні
Знати: галузі виробничої й невиробничої сфери.
Аналізувати: показники економічного розвитку країни.
Оцінювати: зміни, що відбуваються в галузевій і територіальній структурі господарства України на сучасному етапі
5.2.2
Промисловість
Загальна характеристика розвитку та розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.
Паливна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Вугільна промисловість. Райони видобутку бурого ікамяного вугілля. Проблеми і перспективи розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Центри нафтопереробного виробництва. Торф’яна, горючесланцева промисловість.
Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку паливної промисловості та електроенергетики . Енергозбереження, альтернативні джерела енергії. Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку та розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми й перспективи розвитку металургійної промисловості
Машинобудівна та металообробна промисловість. Значення, місце і роль у господарстві. Структура галузі і принципи розміщення окремих виробництв: важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного та ін. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку. Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих виробництв хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.
Лісова промисловість. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівля). Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове та лісохімічне виробництво. Географія виробництв лісової промисловості, проблеми і перспективи розвиткуПромисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія цементного виробництва
Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення. Географія текстильної (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та трикотажної, шкіряно-взуттєвої промисловості. Основні центри художніх промислів.
Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку. Лісове господарство (лісозаготівля). Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове та лісохімічне виробництво. Географія виробництв лісової промисловості, проблеми і перспективи розвитку

Знати: найбільші підприємства, їх типи і проблеми функціонування.
Аналізувати: статистичні дані розвитку галузей промисловості. Схеми внутрішньогалузевих і міжгалузевих зв'язків.
Оцінювати: просторове розміщення основних районів та найбільших центрів галузей промисловості їх сировинну базу.


-паперове та лісохімічне виробництво. Географія виробництв лісової промисловості, проблеми і перспективи розвитку. Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія цементного виробництва
Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення. Географія текстильної (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та трикотажної, шкіряно-взуттєвої промисловості. Основні центри художніх промислів.
Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку.

5.2.3
Сільське господарство
Роль, місце і значення сільського господарства. Земельний фонд. Меліорація земель. Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних культур, картоплі й овочів. Садівництво, ягідництво і виноградарство. Тваринництво. Рибне господарство.
Знати особливості розвитку рослинництва і тваринництва, проблеми галузі.
Аналізувати карту сільськогосподарської спеціалізації, статистичні дані щодо динаміки розвитку галузей рослинництва і тваринництва.
5.2.4
Соціальна сфера
Галузева структура, значення. Сфера послуг. Структура галузі. Рекреаційно-туристське господарство. Проблеми і перспективи розвитку галузі.
Знати галузі соціальної сфери.
Аналізувати рівень розвитку окремих галузей соціальної сфери в різних областях України та їхні проблеми. Оцінювати користуючись статистичними даними, вплив соціальної сфери на ефективність господарства та задоволення духовних і соціальних потреб населення.
5.2.5
Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки України
Основні види транспорту, їх характеристика. Особливості розміщення. Географія перевезень. Залізнична мережа України. Автомобільний транспорт, найважливіші автомагістралі. Трубопровідний транспорт, транзитні шляхи транспортування нафти і газу. Водний транспорт, морські і річкові порти. Повітряний транспорт.
Зовнішньоекономічні зв'язки України.
Знати основні види транспорту в Україні, міжнародні транспорті коридори.
Аналізувати користуючись статистичними даними, техніко-економічні особливості різних видів транспорту.
Визначати за картою розміщення основних транспортних вузлів і найбільших магістралей, трубопровідного транспорту і міжнародних транспортних коридорів.
Оцінювати роль української транспортної системи в здійсненні міжнародних перевезень.
5.3 Економіко-географічні райони України
5.3.1
Характеристика економічних районів
Економіко-географічна характеристика (за типовим планом: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та регіональної структури господарства; промисловість та її структура; характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні його види та географія; зовнішньоекономічні зв'язки; регіональні відмінності).
Географічний поділ праці й економічне районування. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний,
Причорноморський, Подільський, Північно-Західний, Карпатський райони (коротка економіко-географічна характеристика)
Знати зміст поняття „економічний район", економічні райони України, територіальне розміщення.
Розрізняти економічні райони за критеріям їх виділення та спеціалізацією.
Аналізувати причини й наслідки господарських відмінностей різних районів України.
VІ Економічна та соціальна географія світу
6.1.
Загальна економіко-географічна характеристика світу
6.1.1.
Сучасна політична карта світу
Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. Форми правління й адміністративно-територіальний устрій країн. Сучасна політична карта Європи, Азії, Африки, Америки , Австралії й Океанії. Міжнародні організації.
Знати зміст понять «країна», «держава», «залежна країна » та їх відмінності, етапи формування політичної карти світу, розміщення на карті держав світу та їхніх столиць .
Розрізняти основні форми державного устрою та правління країн світу .
Аналізувати особливості сучасної соціально-економічної типології та регіонального поділу країн світу .
Оцінювати політико-географічне положення країн світу, роль міжнародних організацій для узгодження діяльності громадських і державних структур різних країн.
6.1.2.
Населення
Кількість населення світу та його динаміка. Етнічний (національний ) склад населення. Найчисленніші народи і мовні сім'ї . Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення населення на Землі. Міське населення. Агломерації, мегалополіси. Процеси урбанізації Сільське населення світу Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.
Знати кількість населення світу і найбільших країн та його густоту в окремих регіонах , розміщення на карті найбільших мегалополісів світу.
Розрізняти сутність понять «плем'я», «етнос», «нація», «народ», «народність».
Встановлювати причини нерівномірного розміщення населення, особливості вікового та статевого складу населення, напрями основних міграційних потоків, структуру зайнятості населення та відмінність її за регіонами.
Порівнювати структуру зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонах світу.
Аналізувати за діаграмами та картограмами демографічні показники населення світу, проблеми зайнятості.
6.1.3.
Географія світових природних ресурсів
Природні ресурси світу: мінеральні, водні, земельні, лісові, рекреаційні, Світового океану. Ресурсозабезпеченість і ресурсозбереження.
Знати види природних ресурсів та територіальні особливості їх розміщення .
Аналізувати співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах та країнах світу.
Оцінювати рівень ресурсозабезпеченості та політику ресурсозбереження в різних країнах світу.
6.1.4.
Світове господарство
Географія промисловості світу. Світова паливно-енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металургія світу, основні райони розміщення металургійного виробництва. Машинобудування світу: географія основних галузей. Основні райони розміщення: хімічної, лісової і деревообробної, легкої, харчової промисловості .
Географія сільського господарства. Особливості розвитку і розміщення галузей рослинництва і тваринництва.
Географія транспорту. Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного, водного, повітряного.
Міжнародні економічні зв'язки. Основні форми економічного співробітництва. Міжнародний туризм та його різновиди.
Знати етапи формування світового господарства.
Розрізняти основні райони розміщення провідних галузей промисловості; головні сільськогосподарські райони світу, транспортні система світу.
Аналізувати розміщення провідних галузей промисловості світу; наслідки економічних відносин між країнами та групами країн світу.
Оцінювати значення галузей промисловості, сільського господарства, транспорту для розвитку світової економіки, сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносини між країнами.
6.1.5.
Глобальні проблеми людства
Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демогра-фічна, екологічна, енергетична, продовольча, бідності, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх розв'язання.
Знати зміст поняття «глобальні проблеми людства ».
Аналізувати сутність, причини виникнення, особливості кожної з проблем та можливі шляхи їх розв'язання.
Оцінювати наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку суспільства, сталість розвитку (як стратегії людства ХХІ століття ) в країнах з різним рівнем економіки.
6.2. Регіони та країни світу
6.2.1.
Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу
Економіко-географічна характеристика регіонів та окремих держав (за типовим планом: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та регіональної структури господарства; промисловість та її структура; характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні його види та географія; зовнішньоекономічні зв'язки; регіональні відмінності )
Загальна характеристика країн Європи. Німеччина. Велика Британія. Франція. Італія. Польща. Білорусь. Росія.
Загальна характеристика країн Азії. Японія. Китай. Індія.
Країни Америки. США, Канада. Загальна характеристика країн Латинської Америки.
Загальна характеристика країн Африки.
Загальна характеристика Австралії та країн Океанії .
Знати склад регіону, особливості розміщення та формування населення, господарства країн та регіонів.
Визначати галузеву структуру господарства країн певного регіону.
Розпізнавати країни за характеристикою по типовому алгоритму комплексної економіко-географічної характеристики країн. Робити висновки про причини економічного розвитку або спаду різних регіонів та країн.
Оцінювати значення інтеграційних процесів та процесів глобалізації на розвиток країн світу.

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  О.А. Удод
Взято с сайта ИИТСО
Готовьтесь на здоровье!

Если Вас интересуют программы по другим предметам ЗНО 2014, то найти ссылки на них можно в материале "Все программы ЗНО 2014"

Характеристика теста в материале "География. Характеристика ЗНО 2014"
Подпишитесь на обновления - введите свой e-mail:
Вы можете помочь продвижению образовательного блога "Учись", разместив ссылку на понравившийся материал с помощью сервиса закладок, кнопки которого расположены под этой записью. Спасибо!